[ParseError] 
syntax error, unexpected end of file (0)
/var/www/social-protect/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php(163) : eval()'d code:1
#0: CAgent::ExecuteAgents(string)
	/var/www/social-protect/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php:40
#1: CAgent::CheckAgents()
	/var/www/social-protect/bitrix/modules/main/include.php:264
#2: require_once(string)
	/var/www/social-protect/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php:14
#3: require_once(string)
	/var/www/social-protect/bitrix/modules/main/include/prolog.php:10
#4: require_once(string)
	/var/www/social-protect/bitrix/header.php:1
#5: require(string)
	/var/www/social-protect/social-service/poleznaya-informatsiya/informatsiya-o-razvitii-konkurentsii-v-kemerovskoy-oblasti-kuzbasse.php:2